Gmina Kunice

Zmiana wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Poniżej uchwały, które kształtują obecnie tzw. „system śmieciowy”
 
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązujące od 1 stycznia 2018r.

Miesięczna stawka opłaty przy segregowaniu śmieci
12,50 zł
Miesięczna stawka opłaty przy braku segregowania śmieci
26,00 zł
 
Jakie przysługują zwolennika z opłaty:
Zwalnia się w wysokości 100% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r., poz. 785) mających na utrzymaniu pięcioro dzieci i więcej i zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Na jaki numer konta ?
Bank Spółdzielczy O/Kunice numer 97 8649 1028 2001 0000 0228 0003

 
 
W zabudowie jednorodzinnej deklaracje składają właściciele tych nieruchomości indywidualnie, natomiast w zabudowie wielorodzinnej – wspólnoty (a w ich imieniu zarządcy nieruchomości) i spółdzielnie mieszkaniowe.