Gmina Kunice

Kunice na złożu

 
KUNICE NA ZŁOŻU

Obszar Gminy Kunice zajmuje 9.279 ha, zamieszkuje 5451 osób w 13 miejscowościach.

Udokumentowane złoże węgla brunatnego znajduje się w obrębie 11 miejscowości:
 1. Bieniowice
 2. Golanka Górna
 3. Jaśkowice Legnickie
 4. Kunice
 5. Miłogostowice
 6. Spalona
 7. Szczytniki Małe
 8. Szczytniki nad Kaczawą
 9. Piotrówek
 10. Rosochata
 11. Pątnów Legnicki
o łącznej powierzchni 8307 ha co stanowi 89,5 % całej powierzchni gminy.

Na terenie tych sołectw:
 • znajduje się 1584 posesji (w tym 515 nowych budynków)
 • 2239 budynków gospodarczych
 • 575 gospodarstw rolnych powyżej 1 ha (średnia powierzchnia gospodarstwa - 9,06 ha)
 • na terenie gminy działają 4 Spółki zajmujące się produkcją rolną
 • „Agromadex” w Kunicach, „Łanpol” w Spalonej, „ROL-MI-GO” w Jaśkowicach Legnickich i „Solidex” w Rosochatej,
 • w okresie od 1995 roku do dnia 30 czerwca br. wydano na terenie całej gminy ponad 760 pozwoleń na budowę domków jednorodzinnych. 
 • 6 cmentarzy w tym 1 komunalny:
  • Bieniowice,
  • Kunice
  • Miłogostowice
  • Spalona
  • Rosochata – komunalny
  • Szczytniki nad Kaczawą 
 • 5 kościołów oraz 2 kaplice:
  • Bieniowice
  • Kunice,
  • Miłogostowice,
  • Spalona
  • Rosochata - Kościół oraz kaplica
  • Szczytniki nad Kaczawą - kaplica
 • 4 szkoły:
  • Szkoła Podstawowa w Bieniowicach (uczęszczają do niej dzieci ze wsi Pątnów Legnicki, Bieniowice, Miłogostowice, Szczytniki nad Kaczawą, Szczytniki Małe, Spalona, Golanka Górna, 156 uczniów)
  • Szkoła Podstawowa w Kunicach (uczęszcza do niej 111 uczniów z Kunic i Ziemnic )
  • Szkoła Podstawowa w Rosochatej (uczęszcza do niej 126 uczniów ze wsi Rosochata, Grzybiany Jaśkowice Legnickie, Piotrówek)
  • Gimnazjum we wsi Spalona (uczęszcza młodzież z terenu całej gminy, która dowożona jest do szkoły autobusami szkolnymi należącymi do gminy 181 uczniów),
 • 2 jeziora polodowcowe:
  • Kunice o powierzchni 101 ha,
  • Jaśkowice Legnickie o powierzchni 32 ha.
 • 2 zbiorniki wodne pozostałe po eksploatacji żwiru, znajdują we wsiach:
  • Spalona o powierzchni 102,98
  • Szczytniki nad Kaczawą o powierzchni 11,79 ha.
 • użytki ekologiczne:
  • torfowisko Szczytniki o powierzchni 6,73 ha
 • rezerwaty przyrody:
  • Ponikwa o powierzchni 8,32 ha obręb Pątnów Legnicki
  • Błyszcz o powierzchni 54,46 ha obręb Pątnów Legnicki
  • Torfowisko Kunickie o powierzchni 11,83 ha
 • Natura 2000:
  • w obrębie wsi Pątnów Legnicki, części wsi Bieniowice i części wsi Miłogostowice powstała Europejska sieć ekologiczna - Natura 2000 o powierzchni 1085,57 ha.
 • w gminnej ewidencji zabytków figuruje 160 obiektów (zespoły mieszkalno-gospodarcze, domy mieszkalne, budynki gospodarcze, obory, stajnie, stodoły, dwory, cmentarze,
 • do rejestru zabytków wpisane są:
  • Kunice - Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Zespół Dworski - Dwór i spichlerz
  • Miłogostowice – Kościół filialny p.w. Św. Stanisława
  • Rosochata - Kościół filialny Wniebowzięcia NMP - Zespół dworski - dwór, obora ze stodołą, stodoła, spichlerz,
  • Spalona – Kościół filialny Chrystusa Króla
  • Szczytniki nad Kaczawą - park typu romantycznego
  • Bieniowice - Kościół parafialny p.w. Zwiastowania NMP oraz cmentarz parafialny przy Kościele
 • -na obszarze gminy znajdują się liczne stanowiska archeologiczne kultury łużyckiej -
 •  przez gminę Kunice przebiega droga krajowa - 94, która będzie przebudowywana i w chwili obecnej trwa proces wykupu gruntów od właścicieli na jej poszerzenie
 • w obrębie gminy Kunice PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie rozpoczęły przebudowę linii kolejowej E30 Wrocław-Legnica
 • rezerwa terenu pod budowę autostrady A3 relacji Szczecin-Lubawka
OGÓŁEM NA OBSZARZE ZŁOŻA WĘGLA BRUNATNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ:

Grunty zabudowane i zurbanizowane:
 • Tereny mieszkalne 88,4 ha - 0.95 %
 •  Tereny przemysłowe - 40 ha - 0.43 %
 • Tereny zabudowane inne - 3 ha
 • Tereny zurbanizowane niezabu. - 28 ha
 • Tereny rekreacyjne - 43 ha - 0.46 %
Tereny komunikacyjne:
 • Drogi - 279,2ha - 3,0%
 • Tereny kolejowe - 40,71ha
 Użytki kopalne - 20 ha

Grunty pod wodami 2.82%:
 • Wody powierzchniowe płynące - 65 ha
 • Wody stojące - jeziora - 207 ha

Użytki ekologiczne - 64 ha
Nieużytki - 130 ha
Tereny różne - 45 ha


Istnienie udokumentowanych złóż węgla brunatnego wokół Legnicy nie było do tej pory przeszkodą do trwałego zagospodarowania terenów naszej gminy i gmin znajdujących się w jego zasięgu. Wytyczone zostały wieloletnie plany inwestycyjne które skrupulatnie z trudem są realizowane. Wykonana została w naszej gminie pełna infrastruktura techniczna / sieci wodociągowe, kolektory sanitarne, gazociągi, linie energetyczne, sieć telefoniczna / we wszystkich miejscowościach. Nastąpił olbrzymi postęp inwestycyjny, budownictwo jednorodzinne, powstały piękne osiedla mieszkaniowe, nowe wsie, nowoczesne zakłady produkcyjne oraz kilkaset małych firm prowadzących działalność gospodarczą. W ciągu kilku ostatnich lat znacznie wzrosła liczba nowych mieszkańców/ ponad 1000 osób / którzy z naszą gminą związali swoje życie tu się osiedlając. Gmina posiada aktualne Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na powierzchni ponad 700 ha z przeznaczeniem na cele mieszkalnictwa i usług, rekreacyjne oraz produkcyjne.