Gmina Kunice

Organizacje Pozarządowe Organizacje Pozarządowe

Czy warto posiadać status OPP?

Organizacja pożytku publicznego to organizacja, która ma – nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy – prawny status organizacji pożytku publicznego (OPP). Założeniem było, iż w zamian za pewne przywileje organizacje pożytku publicznego zobowiązane są do przestrzegania bardziej rygorystycznych zasad niż ogół organizacji pozarządowych. Co zatem daje i do czego zobowiązuje status OPP?

Szczegóły w załączniku
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikkonkursy_dla_ngo_wrzesien_2017872 kB
Pobierz załącznikArtykuł640 kB

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – sierpień 2017

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikKonkursy dla organizacji pozarządzowych401 kB

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikOgłoszenie o przyznaniu dotacji 2017219 kB

Sprawozdanie z realizacji Programu wspólpracy z orgnizacjami za 2016 rok

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikSprawozdanie z realizacji Programu wspólpracy z orgnizacjami za 2016 rok1385 kB

Uwaga! Kolejna nowelizacja ustawy o pożytku.

Uwaga! Kolejna nowelizacja ustawy o pożytku.

25 marca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany są niewielkie, ale znaczące dla organizacji posiadających status opp.

1. Możliwość dopisania do listy organizacji uprawnionych do zbierania 1%.

Uchwalona 10 lutego 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tworzy dodatkowy mechanizm, dzięki któremu organizacje pożytku publicznego, które nie umieściły na czas swoich sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań OPP, mogą liczyć na interwencję ministra i dopisanie do listy organizacji uprawnionych do zbierania 1%, mimo niedopełnienia obowiązku na czas. Co to oznacza? Minister wwłaściwy do spraw zabezpieczenia społecznego uwzględni w wykazie organizację, która "wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego
i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności nastąpiło bez jej winy albo
z przyczyn od niej niezależnych".

2. Usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy Ministrem a sądami rejestrowymi.

Istotną zmianą jest usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, będącym dysponentem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi. Sądy rejestrowe zostały zobowiązane do przekazania informacji na temat daty doręczenia i uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego utratę statusu organizacji pożytku publicznego. Data doręczenia postanowienia o utracie statusu organizacji pożytku publicznego jest konieczna do prawidłowego określenia kwoty niewydatkowanych środków pochodzących z 1% należnego podatku. Organizacja zobowiązana jest poinformować ministra o wysokości niewydatkowanych na dzień wydania postanowienia w sprawie utraty statusu opp środków finansowych pochodzących z 1% podatku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego postanowienia.

3. Pozostałe zmiany z nowelizacji są z reguły porządkujące i uzupełniające:

• Doprecyzowanie zasad składania sprawozdań przez organizację pożytku publicznego po raz ostatni za rok, w którym utraciła status organizacji pożytku publicznego.
• Doprecyzowanie terminu na złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla organizacji pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym. Organizacja taka będzie zobowiązana złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który składane są sprawozdania.
• Poszerzenie listy przychodów Funduszu Wspierania Pożytku Publicznego. Fundusz ten powstał pod koniec 2015 roku i bazuje głównie na źle wydanych środkach z 1%.


Opracowała: Karolina Furmańska
Doradca dla organizacji pozarządowych
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikkonkursy96 kB