Gmina Kunice

Przetargi

DOKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE - POSTĘPOWANIE PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ PROMYK SŁOŃCA

KTÓRE OBEJMUJE DOKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.

Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich: Siechnice, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniow.

DO POBRANIA:

1) SIWZ

2) Ogłoszenie o zamówieniu

zimowe utrzymanie dróg

2010-10-18
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie  negocjacji bez ogłoszenia na zimowe utrzymanie dróg gminnych  na terenie gminy Kunice

Zaproszenie
do złożenia oferty

 Urząd Gminy w Kunicach   działając zgodnie z art. 64 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 roku                                       

 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu:

o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie 55 km dróg gminnych i osiedlowych na terenie gminy Kunice , prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w sezonie zimowym 2010/2011

Termin składania ofert: 10 listopada 2010r.
 Podstawą wyboru oferty jest cena za usługę – stawka godzinowa. 

przetarg ofertowy na wynajem lokalu

2010-10-15
Wójt Gminy Kunice
ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokalu
użytkowego położonego w Spalonej przy ulicy Legnickiej 35
- budynek WOK parter -

Lokal użytkowy położony w budynku przy ulicy Legnickiej 35 we wsi Spalona.
Lokal przeznaczony jest na działalność: handlową, usługową, biurową.
W skład lokalu o pow. 124,30 m kw. wchodzą: - sala sprzedaży, magazyny, zaplecze socjalne z wc.
Lokal wyposażony jest w instalacje wod.- kan., gazową, elektryczną, telefon.
Stawka wyjściowa czynszu najmu wynosi 6.00 złotych za 1 m kw. powierzchni miesięcznie (bez podatku VAT, opłat od dostarczanych mediów, podatku od nieruchomości).
Lokal zostanie wynajęty na czas nieokreślony.

Wadium w wysokości 500,00 złotych należy wpłacić do dn.15 listopada 2010 r.
do godziny 15.00 na konto numer 43 8649 1028 2001 0000 0228 0005 w Banku Spółdzielczym w Kunicach.
Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat z tytułu najmu lokalu osobie, która wygra przetarg.

Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kunicach pokój numer 12 z dopiskiem
„Spalona - lokal użytkowy” do dn. 18 listopada 2010 r. do godz. 12.00.

Oferta winna zawierać:
1.Dane o oferencie.
2.Proponowana działalność.
3.Oferowaną cenę za 1 m kw. powierzchni lokalu (bez podatku VAT i opłat
od dostarczanych mediów i podatku od nieruchomości).
4. Termin objęcia lokalu.
5. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dn.18 listopada 2010 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Kunicach w pokoju numer 6.
W przypadku wpływu do Urzędu Gminy w Kunicach w wyznaczonym terminie tylko jednej oferty, oferta ta będzie rozpatrzona.
O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Warunkiem przekazania lokalu oferentowi, który wygra przetarg jest wpłacenie kaucji w wysokości 1000,00 złotych.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

zaproszenie - Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Bitwa pod Pątnowem Legnickim 15 sierpnia 1760r.

2010-10-04

2010-10-01

Protokół z otwarcia ofert

2010-09-24

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych "Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Bitwa pod Pątnowem Legnickim 15 sierpnia 1760r." na działce nr 273 w Pątnowie Legnickim
 
 
DO POBRANIA:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą

Wójt Gminy Kunice
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą w
granicach działki numer 400/3 o powierzchni 200 m kw.


1. Działka zabudowana budynkiem murowanym z cegły ceramicznej,
wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, I-kondygnacyjnym, kryty
dachem jednospadowym z papy asfaltowej,
2. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Legnicy Księga
Wieczysta – 44143.
3. Cena wywoławcza - 42.000,00 złotych.
4. Wadium - 2.200,00 złotych.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2010 r. o godz.9.00 w
siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach, pokój nr 6.
6. Postąpienie nie może wynosić, mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
8. Wadium na przetarg należy wpłacić na konto:
- 43 8649102820010000 02280005 BS Oddział w Kunicach w terminie do
dnia 11 października 2010 r. do godz. 14.00, a dowód wpłaty okazać
Komisji prowadzącej przetarg.
9. Do ceny uzyskanej w przetargu zostaną doliczone koszty wykonania
dokumentacji geodezyjnej.
10. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę
od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego.
11. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zwraca się natychmiast po
zakończeniu przetargu.
12. W przetargu mogą brać udział tylko osoby fizyczne tj. mieszkańcy wsi
Szczytniki nad Kaczawą, którzy są zameldowani na pobyt stały.
13. Nieruchomość może być zaadoptowana tylko i wyłącznie na cele
mieszkaniowe.
14. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa
własności.

Wójt Gminy ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach ul. Gwarna 1, pokój nr 14 tel. 076 85-75-322 wew. 33.

Leasing nowego samochodu dostawczego skrzyniowego

2010-10-06
 
 
2010-09-22
 
Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące SIWZ i przetargu "Leasing nowego samochodu dostawczego skrzyniowego z podwójną kabiną na potrzeby Gminy Kunice"
 
DO POBRANIA:

2010-09-24


 
2010-09-15
 
Kunice: Leasing nowego samochodu dostawczego skrzyniowego z podwójną kabiną na potrzeby Gminy Kunice.
Numer ogłoszenia: 252275 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
 
DO POBRANIA: