Gmina Kunice

Przetargi

przetarg ustny ograniczony

Wójt Gminy Kunice
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą w
granicach działki numer 400/3 o powierzchni 200 m kw.

1. Działka zabudowana budynkiem murowanym z cegły ceramicznej, wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, I-kondygnacyjnym, kryty dachem jednospadowym z papy asfaltowej,
2. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Legnicy Księga
Wieczysta – 44143.
3. Cena wywoławcza - 42.000,00 złotych.
4. Wadium - 2.200,00 złotych.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2010 r. o godz.9.00 w
siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach, pokój nr 6.
6. Postąpienie nie może wynosić, mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
8. Wadium na przetarg należy wpłacić na konto:
- 43 8649102820010000 02280005 BS Oddział w Kunicach w terminie do
dnia 11 października 2010 r. do godz. 14.00, a dowód wpłaty okazać
Komisji prowadzącej przetarg.
9. Do ceny uzyskanej w przetargu zostaną doliczone koszty wykonania
dokumentacji geodezyjnej.
10. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę
od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego.
11. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zwraca się natychmiast po
zakończeniu przetargu.
12. W przetargu mogą brać udział tylko osoby fizyczne tj. mieszkańcy wsi
Szczytniki nad Kaczawą, którzy są zameldowani na pobyt stały.
13. Nieruchomość może być zaadoptowana tylko i wyłącznie na cele
mieszkaniowe.
14. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa
własności.

Wójt Gminy ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach ul. Gwarna 1, pokój nr 14 tel. 076 85-75-322 wew. 33.

przetarg ofertowy na wynajem lokalu

2010-10-13
Ogłoszenie  o  odwołaniu  przetargu

Wójt  Gminy Kunice   informuje, że  działając  na podstawie  art.38 ust.4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)  -  odwołuje ogłoszony na dzień 15 października 2010 r.  przetarg   ofertowy   na  wynajem  lokalu   użytkowego  położonego  w  Spalonej  przy  ulicy  Legnickiej 35 - budynek  WOK  parter.
Przetarg  odwołuje  się  ze  względów  formalnych.

Szczegółowe  informacje  o  odwołaniu przetargu  można uzyskać w  Urzędzie  Gminy  w  Kunicach,  tel.  076 85-75-322 wew. 33.


 
Wójt Gminy Kunice
ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokalu
użytkowego położonego w Spalonej przy ulicy Legnickiej 35
- budynek WOK parter -

Lokal użytkowy położony w budynku przy ulicy Legnickiej 35 we wsi Spalona.
Lokal przeznaczony jest na działalność: handlową, usługową, biurową.
W skład lokalu o pow. 124,30 m kw. wchodzą: - sala sprzedaży, magazyny, zaplecze socjalne z wc.
Lokal wyposażony jest w instalacje wod.- kan., gazową, elektryczną, telefon.
Stawka wyjściowa czynszu najmu wynosi 6.00 złotych za 1 m kw. powierzchni miesięcznie (bez podatku VAT, opłat od dostarczanych mediów, podatku od nieruchomości).
Lokal zostanie wynajęty na czas nieokreślony.

Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kunicach pokój numer 12 z dopiskiem „Spalona - lokal użytkowy”
do dnia 15 października 2010 r. do godziny 12.00.
Wadium w wysokości 500,00 złotych należy wpłacić do dnia 12 października 2010 r. na konto numer 43 8649 1028 2001 0000 0228 0005 w Banku Spółdzielczym w Kunicach.
Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat z tytułu najmu lokalu osobie, która wygra przetarg.
Oferty winny zawierać:
1.Dane o oferencie.
2.Proponowana działalność.
3.Oferowaną cenę za 1 m kw. powierzchni lokalu (bez podatku VAT i opłat
od dostarczanych mediów i podatku od nieruchomości).
4. Termin objęcia lokalu.
5. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2010 r.
o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Kunicach w pokoju numer 6.
W przypadku wpływu do Urzędu Gminy w Kunicach w wyznaczonym terminie tylko jednej oferty, oferta ta będzie rozpatrzona.
O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Warunkiem przekazania lokalu oferentowi, który wygra przetarg jest wpłacenie kaucji w wysokości 1000,00 złotych.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Remont dachu Świetlicy w Jaśkowicach Legnickich działka nr 109 obręb Jaskowice Legnickie

2010-09-06
 
DO POBRANIA:
 
 
2010-08-31
 
Numer ogłoszenia: 271472 - 2010; data zamieszczenia: 31.08.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 226317 - 2010 data 20.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, woj. dolnośląskie, tel. 076 8575322, fax. 076 8575482.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
•    W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 29.09.2010..
•    W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 29.10.2010.
 
2010-08-20

Kunice: Remont dachu Świetlicy w Jaśkowicach Legnickich działka nr 109 obręb Jaskowice Legnickie
Numer ogłoszenia: 226317 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
4. Przedmiar

Budowa oświetlenia boisk sportowych w obrębie działki nr 271 w Bieniowicach

2010-08-11

Kunice: Budowa oświetlenia boisk sportowych w obrębie działki nr 271 w Bieniowicach
Numer ogłoszenia: 245344 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa oświetlenia boisk sportowych w obrębie działki nr 271 w Bieniowicach

2010-07-22

Kunice: Budowa oświetlenia boisk sportowych w obrębie działki nr 271 w Bieniowicach
Numer ogłoszenia: 220196 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
 

rzetarg ofertowy na sprzedaż samochodu

2010-07-14

Wójt Gminy Kunice

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu
ciężarowego marki CITROEN C 15D

Warunki udziału w przetargu:
1. Przedmiotem sprzedaży jest:
- samochód ciężarowy uniwersalny marki: CITROEN C 15 D
- numer rejestracyjny LCD 1225
- rok produkcji: 1997
- rodzaj pojazdu: ciężarowy uniwersalny
- pojemność/moc silnika:1,8 D
- dopuszczalna ładowność: 740
- liczba miejsc: 5
2. Oferty należy składać do dnia 23 lipca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Kunicach, pokój
numer 12 do godzinie 15.00 w zamkniętym opakowaniu z napisem – „Oferta na zakup
samochodu”
3. Minimalna cena wynosi - 950,00 złotych.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną.
5. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 15.30 w dniu 30 lipca br.

Wójt Gminy ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Wszelkie informacje udziela Pani Danuta Kołtunowicz pod nr tel. 076 85-75-322 wew.33,
Urząd Gminy w Kunicach pokój nr 14.
Pojazd można oglądać codziennie w godzinach w godz.14.00-15.00 po uprzednim
zgłoszeniu.


Wójt Gminy Kunice